De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Na 2012 - 2

HET WARE LEVEN

VELE VAN DE WAARHEDEN WAARAAN WE ONS VASTKLAMPEN HANGEN AF VAN ONS EIGEN STANDPUNT OFWEL GEZICHTPUNT WAARUIT WE ONS LEVEN AANSCHOUWEN EN BELEVEN

Beste lezer,

Regelmatig komen er mensen tijdens De Wereld NA 2012 presentaties in Nederland, België en Duitsland naar mij toe met de vraag:

Waarom ben ik zo boos tegenwoordig?

Boos op de wereld.
Boos op de banken.
Boos op de regering.
Boos op mijn man of vrouw.
Boos op mijn kinderen.
Boos op mijn familie en vrienden.
Boos op de anderen buiten mijzelf.

Mijn antwoord is dan altijd:

U bent boos omdat u nooit een beetje boos mag zijn van uzelf!

Laat dit antwoord goed tot u doordringen.

Bekijk het antwoord van alle kanten.

Voel het antwoord vanuit De Essentie ofwel Stilte in uzelf (*).

Even stil zijn om de waarheid van dit antwoord in uzelf te voelen.

Wat zou er immer gebeuren als u weer even boos mag zijn van uzelf om daarna weer gewoon door te gaan met het leven.

Een baby en kind tot rond de 6 jaar doet dit al van nature.

Het kan opeens boos worden op of om iets en dan is het even huilen, schreeuwen, krijsen, zeuren, slaan, stampen en soms hysterisch gillen.

En dan opeens is het over en gaat het kind gewoon weer door met spelen.

Alsof het nooit boos is geweest.

In De Wereld Na 2012 noemen wij dit fenomeen.

Natuurlijk Emotioneel Ontladen (NEO)

……en weer in de levensstroom ofwel EENHEID meegaan.

In feite kent een kind dus geen goed of slecht maar beantwoord Al-EEN aan De Essentie ofwel eenheid die in ieder-een aanwezig is en de hele dag door alles en iedereen heen stroomt.

De Eenheid die we in werkelijkheid allemaal zijn.

Het “We Zijn Allemaal EEN” bewustzijn.

IN DEN BEGINNE

In Den Beginne was er dus geen verschil tussen goed en slecht omdat wij dit als mensen nog helemaal niet bedacht hadden als spelelement.

Waardoor ontstond dan deze tegenstrijdigheid tussen goed en slecht.

Nou dat is heel simpel.

Dit ontstond toen u besloot niet meer vanuit uw Ware Eenheids Bewustzijn te gaan leven maar het aardse spel van gepolariseerde illusies als enige waarheid te gaan beschouwen.

Kortom ONBEWUST het tijdelijke aardse spel te spelen.

Zonder nog het besef van Eenheids Bewustzijn te gebruiken.

Leven zonder blauwdruk ofwel Handboek Des Levens dus.

En dat resulteert in overleven.

Overleven in angst, vrees, schaarste, armoede, ziekte, ongeluk en de constante wanhoop en verwarring van het aardse bestaan.

Overleven tussen oorlog en vrede.
Overleven tussen goed en slecht.
Overleven tussen zwart en wit.

Maar laten we naar de dag van vandaag gaan.

Hoe houden we als mens dit van dag tot dag overleven in stand.

Nee, nog belangrijker.

Hoe houden we dit overleven vol terwijl ieder mens IN VRIJHEID WIL LEVEN.

Antwoord:

We zijn iets wat voor een baby, kind, dier, plant, boom, mineraal etc. heel gewoon en natuurlijk is SLECHT gaan noemen.

Maar waarom.

Omdat goed en slecht niets te maken hebben met goed en slecht, want deze bestaan in feite niet, maar met UW OORDEEL OVER IETS OF IEMAND.

Zodra U iets of iemand oordeelt verbreekt u de eenheid c.q. verbinding met deze persoon, dier, plant, mineraal in een bepaalde omstandigheid, situatie c.q. (emotionele) onverwerkte ervaring.

Zodra U iets of iemand (ver)oordeelt veroorzaakt u Scheiding tussen uzelf en het geoordeelde en dit veroorzaakt Eenzaamheid en Lijden.

En wanneer u uw oordeel volhoudt in uw woorden, daden en gedachten veroorzaakt deze Eenzaamheid; Angst en nog meer Lijden, de angst om alleen te zijn in deze gepolariseerde mooie/boze wereld.

En wanneer u uw oordeel nog langer volhoudt in uw woorden, daden en gedachten veroorzaakt deze Angst; Boosheid en extreem Lijden, de boosheid over het in de steek gelaten zijn in deze gepolariseerde mooie/boze wereld.

En wanneer u uw oordeel nog langer volhoudt in uw woorden, daden en gedachten veroorzaakt deze Boosheid: Woede en nog extremer Lijden, de woede over het niet begrepen en gehoord worden door zijn of haar medemensen in deze gepolariseerde mooie/boze wereld.   

En wanneer u uw oordeel nog langer volhoudt in uw woorden, daden en gedachten veroorzaakt deze Woede; Haat en het extreemste meest verraderlijke Lijden, de haat jegens de hele wereld en alles wat daarop leeft. De haat die altijd hand in hand gaat met (over) heersen, controleren, hebzucht en waanzin om op een kunstmatige manier weer een sprankje Essentie, Eenheid ofwel oorspronkelijke Liefde te voelen en ervaren in uw verwelkte en verdorde hart. En dit net zolang totdat uw kasteel van eenzaamheid, ellende en lijden over u heen valt en u bedelft in de volledige chaos en krankzinnigheid waar maar een weg naar buiten is.

En dat is de weg van VERGEVEN.

Eerst alle anderen om u heen, al ware zij uzelf, en dan uzelf als laatste in de rij. De laatste omdat u de eerste was met het oordeel in den beginne van uw tijdelijke creatie binnen ruimte en tijd.

HET BEGIN VAN RUIMTE EN TIJD

Zodra U iets of iemand oordeelt ontstaat er tijd en ruimte en dit is exact hetzelfde als het ontstaan van goed en slecht.

Eenheid = Stilte = De Onbeweeglijke = De Perfecte Balans = 0

Natuurlijke Stromende Tijdelijke Tijd + Ruimte zonder oordeel = 0

Natuurlijk Stromend Tijdelijk Goed + Slecht zonder oordeel = 0

Tijd + Ruimte = Goed + Slecht

Oordeel = Chaos = Bewegelijkheid = Tegenstrijdigheid = +/-

Oordeel = Tijd versus Ruimte = gepolariseerde/tegenstrijdige schepping

Oordeel = Goed versus Slecht = gepolariseerde/tegenstrijdige schepping

Oordeel = + versus - = gepolariseerde/tegenstrijdige schepping

Oordeel = Zwaartekracht

Hoe meer u oordeelt hoe relatief zwaarder u in relatie tot De Eenheid wordt.

Eerst als dwarrelende gedachten (licht) in uw tijdelijke schepping, dan dwarrelende woorden (geluid) in uw tijdelijke schepping en als laatste dwarrelende daden (materie) in uw tijdelijke schepping. Dwarrelende daden die zonnen, planeten en lichamen manifesteren als spiegels van uw tijdelijke creatieve gedachten, woorden en daden.

Hoe groter uw oordeel en hoe meer u hierin volhard des te groter en relatief zwaarder (zwaartekracht) de planeet waarop u leeft en hoe kleiner en relatief compacter en zwaarder het lichaam dat u draagt tijdens deze spelcreatie.

U begrijpt nu ook waarom baby’s, kinderen en dieren relatief veel lichter en sneller zijn dan volwassenen en dat vogels kunnen vliegen. Vogels vliegen immers niet alleen door het wapperen met hun vleugels en de waterstof die zij in hun bloed produceren voor iedere vlucht maar vooral omdat zij niet in het oordeel zijn waardoor zij letterlijk gedragen worden door De Eenheid ofwel Essentie die in
henzelf aanwezig is. En dat is het geheim van vliegen.

U bent het centrum van uw zwaartekracht in het geheel van uw schepping.

Deze eenheids gerichte formules zullen de basis vormen van alle formules, wetenschep, gedrag, geloof, ideeën, woorden, daden en gedachten in De Wereld NA 2012.

In de praktijk betekenen deze eenheids gerichte formules het volgende:

Als u iets of iemand (ver)oordeelt dan ontstaat er tijd en ruimte tussen U en hetgeen u oordeelt.

En nu komt iets heel belangrijks!

Als degene of datgene dat u oordeelt OOK GELOOFT dat het aardse spel der gepolariseerde illusies de enige waarheid is over het (over)leven DAN ZET DIT OORDEEL ZICH VAST in Tijd en Ruimte ofwel Goed en Slecht.

Kortom dan splitst Het ENE zich (tijdelijk) vanuit uw illusie gezichtspunt en (zintuigelijke) beleving zich in TWEE.

Kortom iets wat normaal natuurlijk maar even duurt, zoals het huilen van een kind of blaffen van een hond, en daarna weer in eenheid doorstroomt begint zich NU in vast vorm te manifesteren tussen U en het geoordeelde.

En hoe meer u dit oordeelt hoe krachtiger deze manifestatie c.q. materialisatie wordt tussen uw illusies en de waarheid ofwel de eenheid.

Wanneer steeds meer mensen zich bij u uw illusies aansluiten hoe sterker de scheiding wordt tussen hun illusies en de waarheid ofwel eenheid.

Dit steeds verder wegdrijven van de eenheid is de enige oorzaak van alle oorlogen, revoluties, natuurrampen, armoede, honger, ziekten etc. op aarde.

Ieder-EEN die het bovenstaande innerlijk vanuit De Essentie in zichzelf begrijpt is weer in staat om zichzelf op een wonderbaarlijke wijze te genezen met de hulp van Alles Wat IS en Altijd Zal Zijn!

Genezen vanuit De Essentie ofwel Eenheid die alles en iedereen met elkaar verbind en nooit verbroken kan worden.

U begrijpt nu ook wanneer je Natuurlijke Emotionele Boosheid verbiedt ofwel slecht noemt tijdens de opvoeding, onderwijs, bedrijfsleven en in de cultuur, wet, normen en waarden verankert dit resulteert in een gigantisch MONSTER dat zich vroeg of laat moet ONTLADEN omdat het anders krankzinnig wordt.

Wanneer je je Natuurlijke Emotionele Boosheid altijd op een natuurlijke manier mag ontladen is het, net zoals bij een kind, snel voorbij en brengt het geen enkele schade toe aan zijn of haar naasten.

Wanneer je het echter dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar blokkeert en onderdrukt dan gebeuren er rare dingen met levende wezens zoals de mens, het dier, de planten en mineralen werelden.

Dan veranderen mensen door hun onderdrukte boosheid in ware tirannen, dictators, machtswellustelingen en krankzinnigen (het krank ofwel ziek zijn van de zintuigen) hetgeen alleen maar erger wordt wanneer een hele boel kleine tirannen samen een hele grote tiran c.q. beweging creëren die zich vroeg of laat moet ontladen in steeds groter en erger wordende vormen van boosheid en krankzinnigheid zoals woede, haat, moordlust en lijden middels oorlogen, revoluties, natuurrampen, epidemieën, hongersnood ofwel Crisis.

EEN CRISIS ALS ZELFGERICHT

De rede dat men tegenwoordig in navolging van de Chinezen een Crisis een Kans noemt heeft te maken met de mogelijkheid die iedere crisis biedt om de (extreem) geblokkeerde, onderdrukte en dus onverwerkte emoties te ontladen. Hoe meer UW SCHEPPING, universum, wereld zich EENZIJDIG RICHT op maar een kant van uw schepping, dus alleen maar op de goede, mooie, lieve, bescheiden en aardige kant OF alleen maar de slechte, lelijke, boze, en gemene kant dan ontaard deze eenzijdigheid binnen ruimte en tijd in vaak extreme correcties om het evenwicht in uw persoonlijke tijdelijke schepping te behouden.

Besef dat Extreme Eenzijdige Lieve mensen even krankzinnig zijn als Extreme Eenzijdige Boze mensen omdat zij beide hun Essentie en gehele natuur niet volgen dus doorslaan in het grote oordeel van goed versus kwaad over de wereld en uiteindelijk het gericht over zichzelf.

Oordeel dan ook niets en niemand in de huidige crisissen want het zijn vooral hen die extreem alle macht of onmacht, hebzucht of armoede, oorlog of vrede naar zich toetrekken die het het zwaarst te verduren krijgen op hun persoonlijke weg terug van oordelen, naar vergeven naar HUIS.

We kunnen u verzekeren dat wanneer een mens doordraait omdat hij of zij al te lang zijn of haar natuurlijke boosheid heeft onderdrukt en opgestapeld tot piramidale vulkanische proporties er zich altijd een moment van bevrijding aandient in het hart van iedere duisternis, hoe diep deze ook mag zijn in uw persoonlijke en/of collectieve culturele, wettelijke, waarden en normen illusies ofwel tijdelijke waanzin van uw creatie en bestaan.

Op het moment van totale krankzinnigheid en ineenstorting begint De Essentie ofwel Eenheid in U automatisch weer tot leven te komen. En deze alles overstijgende eenheid en waarheid zorgt ervoor dat alle illusies en over uzelf afgeroepen (extreem) onnatuurlijke, tegenstrijdige, onevenwichtige  c.q. culturele onderdrukkingen opeens imploderen.

Met zachte hand en als dit voor u nodig is met heldere hand in uzelf.

Oorlogen, revoluties, natuurrampen, epidemieën, hongersnood en vele andere crisissen zijn de meest extreme maatregelen die u zelf tegen uzelf neemt om u weer tot inkeer en eenheid te brengen ofwel naar huis te gaan.

Het is dan ook niet voor niets dat na iedere grote ramp de mensen weer heel normaal en natuurlijk tegen elkaar doen en weer als EEN gemeenschap met elkaar verbonden zijn. En dit gaat goed totdat er weer een persoon iets of iemand begint te OORDELEN in woorden, daden en gedachten en een andere persoon dit wederom Gelooft.

De cyclus herhaalt zich iedere keer op dezelfde manier totdat u uit uw eigen aardse spel van tijdelijke illusies weer wakker wordt in De Eenheid In Uzelf.

Natuurlijk Emotionele Liefheid en Boosheid

Als natuurlijke emotionele Liefheid en Boosheid altijd toegelaten wordt in het aardse spel verdwijnt deze vanzelf en verbind het zich automatisch weer met De Essentie ofwel Eenheid van al het leven in stilte, evenwicht, vrede en vrijheid.

Het We Zijn Allemaal EEN Bewustzijn in de Wereld NA 2012

Het oordeel ofwel de strijd tussen goed en kwaad loopt als een rode draad door alles wat u denkt, zegt en doet op deze aarde. Het is de leidraad in uw opvoeding, scholing, organisaties, instituten, systemen, bestuursvormen en maakt de wereld zoals hij nu in en om u heen is. Wordt het niet eens tijd om uzelf en uw kinderen en kleinkinderen weer eens op te voeden vanuit het We Zijn Allemaal EEN Bewustzijn om dat te ervaren hoe Het Ware Leven zich NU al op aarde manifesteert of in De Wereld NA 2012.

We Zijn Allemaal EEN voor, tijdens en na van uw tijdelijke scheppingen.

Voor meer Informatie en Praktische oefeningen schrijft u zich in voor Themadag 2.

Schrijf u vandaag nog in voor:

Themadag 2: Het Ware Leven en “The End of Suffering”

Deze Themadag is voorbij.

Ga voor meer informatie naar

De Wereld NA 2012

(*) Voor nadere uitleg verwijzen wij U naar de John Goodman Vertellingen.
Lees hier meer over de John Goodman Vertellingen

P.S.1 De Wereld NA 2012 wordt vandaag IN U geboren als u dat wilt.

P.S.2 Volgende maand: Inspiraties voor De Wereld Na 2012

P.S.3 En in april 2012: Het Geheim van altijd gezond en gelukkig zijn.

HET ONSTERFELIJKE GEHEIM VAN DE TITANEN

Wist u dat er al 3 miljard jaar op aarde een dierensoort leeft die alle virussen, bacteriën, schimmels en parasieten heeft verslagen en alle natuurrampen, meteoorinslagen, vloedgolven, oorlogen en revoluties heeft overleeft. Zou u het geheim van dit dier willen weten om ook Supergezond te worden en blijven tot ver in de 70-80 jaar. Het Geheim van De Titanen wordt volgende maand voor het eerst gepresenteerd en is daarna gelijk door u te gebruiken in de vorm van een natuurlijk volledig legaal preparaat. Het zal de huidige manier waarop we over fysieke gezondheid denken volledig op zijn kop zetten in de komende jaren.

P.S.4 En in mei 2012: The End of Suffering. Hoe lost u op een eenvoudige en intuïtieve manier al uw onverwerkte Trauma’s op in uw (over)leven zonder kostbare en ingewikkelde therapieën en medicijnen.

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts