Het Ware Leven

Vele Van De Waarheden Waaraan We Ons Vastklampen Hangen Af Van Ons Eigen Standpunt Ofwel Gezichtspunt Waaruit We Ons Leven Aanschouwen En Beleven

het ware leven Vele Van De Waarheden Waaraan We Ons Vastklampen Hangen Af Van Ons Eigen Standpunt Ofwel Gezichtspunt Waaruit We

Beste lezer,

Vele van de waarheden waaraan we ons vastklampen hangen af van ons eigen standpunt ofwel gezichtspunt waaruit we ons leven aanschouwen en beleven.

Zo komen er regelmatig mensen tijdens de presentaties in Nederland, België naar ons toe met de vraag:

Waarom ben ik zo boos tegenwoordig?

Boos op de wereld.
Boos op de banken.
Boos op de regering.
Boos op mijn man of vrouw.
Boos op mijn kinderen.
Boos op mijn familie en vrienden.
Boos op de anderen buiten mijzelf.

Het antwoord is dan altijd:

Je bent boos omdat je nooit een beetje boos mag zijn van jezelf!

Laat dit antwoord goed tot je doordringen.

Bekijk het antwoord van alle kanten.

Voel het antwoord vanuit De Essentie ofwel Stilte in jezelf.

Even stil zijn om de waarheid van dit antwoord in jezelf te voelen.

Wat zou er immer gebeuren als je weer even boos mag zijn van jezelf om daarna weer gewoon door te gaan met het leven.

Een baby en kind tot rond de 6 jaar doet dit al van nature.

Het kan opeens boos worden op of om iets en dan is het even huilen, schreeuwen, krijsen, zeuren, slaan, stampen.

En dan opeens is het over en gaat het kind gewoon weer door met spelen.

Alsof het nooit boos is geweest.

Wij noemen dit fenomeen.

Natuurlijk Emotioneel Ontladen

……en weer in de levensstroom ofwel EENHEID meegaan.

In feite kent een kind dus geen goed of slecht maar beantwoord Al-EEN aan De Essentie ofwel eenheid die in ieder-een aanwezig is en de hele dag door alles en iedereen heen stroomt.

De Eenheid die we in werkelijkheid allemaal zijn.

Het “We Zijn Allemaal EEN” bewustzijn.

In Den Beginne

In Den Beginne was er dus geen verschil tussen goed en slecht omdat wij dit als mensen nog helemaal niet bedacht hadden als spelelement.

Waardoor ontstond dan deze tegenstrijdigheid tussen goed en slecht?

Dit ontstond toen je besloot niet meer vanuit je Ware Eenheid Bewustzijn te gaan leven maar het aardse spel van gepolariseerde illusies als enige waarheid te gaan beschouwen.

Kortom ONBEWUST het tijdelijke aardse spel te spelen.

Zonder nog het besef van Eenheid Bewustzijn te gebruiken.

Leven zonder blauwdruk ofwel Handboek Des Levens dus.

En dat resulteert in overleven.

Overleven in angst, vrees, schaarste, armoede, ziekte, ongeluk en de constante wanhoop en verwarring van het aardse bestaan.

Overleven tussen oorlog en vrede.
Overleven tussen goed en slecht.
Overleven tussen zwart en wit.

Maar laten we naar de dag van vandaag gaan.

Hoe houden we als mens dit van dag tot dag overleven in stand.

Nee, nog belangrijker.

Hoe houden we dit overleven vol terwijl ieder mens IN VRIJHEID WIL LEVEN.

Antwoord:

We zijn iets wat voor een baby, kind, dier, plant, boom, mineraal etc. heel gewoon en natuurlijk is SLECHT gaan noemen.

Maar waarom?

Omdat goed en slecht niets te maken hebben met goed en slecht, want deze bestaan in feite niet, maar met UW OORDEEL OVER IETS OF IEMAND.

Zodra Je iets of iemand oordeelt verbreek je de eenheid c.q. verbinding met deze persoon, dier, plant, mineraal in een bepaalde omstandigheid, situatie c.q. (emotionele) onverwerkte ervaring.

Zodra JE iets of iemand (ver)oordeelt veroorzaak je Scheiding tussen jezelf en het geoordeelde en dit veroorzaakt Eenzaamheid en Lijden.

En wanneer je je oordeel volhoudt in je woorden, daden en gedachten veroorzaakt deze Eenzaamheid; Angst en nog meer Lijden, de angst om alleen te zijn in deze gepolariseerde mooie/boze wereld.

En wanneer je je oordeel nog langer volhoudt in uw woorden, daden en gedachten veroorzaakt deze Angst; Boosheid en extreem Lijden, de boosheid over het in de steek gelaten zijn in deze gepolariseerde mooie/boze wereld.

En wanneer je je oordeel nog langer volhoudt in je woorden, daden en gedachten veroorzaakt deze Boosheid: Woede en nog extremer Lijden, de woede over het niet begrepen en gehoord worden door zijn of haar medemensen in deze gepolariseerde mooie/boze wereld.

En wanneer je je oordeel nog langer volhoudt in je woorden, daden en gedachten veroorzaakt deze Woede; Haat en het extreemste meest verraderlijke Lijden, de haat jegens de hele wereld en alles wat daarop leeft. De haat die altijd hand in hand gaat met (over) heersen, controleren, hebzucht en waanzin om op een kunstmatige manier weer een sprankje Essentie, Eenheid ofwel oorspronkelijke Liefde te voelen en ervaren in jou verwelkte en verdorde hart. En dit net zolang totdat je kasteel van eenzaamheid, ellende en lijden over je heen valt en je bedelft in de volledige chaos en krankzinnigheid waar maar een weg naar buiten is.

En dat is de weg van VERGEVEN.

Eerst alle anderen om je heen, al ware zij jezelf, en dan jezelf als laatste in de rij. De laatste omdat je de eerste was met het oordeel in den beginne van je tijdelijke creatie binnen ruimte en tijd.

Het Begin Van Ruimte En Tijd

Zodra Je iets of iemand oordeelt ontstaat er tijd en ruimte en dit is exact hetzelfde als het ontstaan van goed en slecht.

Eenheid = Stilte = De Onbeweeglijke = De Perfecte Balans = 0

Natuurlijke Stromende Tijdelijke Tijd + Ruimte zonder oordeel = 0

Natuurlijk Stromend Tijdelijk Goed + Slecht zonder oordeel = 0

Tijd + Ruimte = Goed + Slecht

Oordeel = Chaos = Bewegelijkheid = Tegenstrijdigheid = +/-

Oordeel = Tijd versus Ruimte = gepolariseerde/tegenstrijdige schepping

Oordeel = Goed versus Slecht = gepolariseerde/tegenstrijdige schepping

Oordeel = + versus - = gepolariseerde/tegenstrijdige schepping

Oordeel = Zwaartekracht

Hoe meer je oordeelt hoe relatief zwaarder je in relatie tot De Eenheid wordt.

Eerst als dwarrelende gedachten (licht) in je tijdelijke schepping, dan dwarrelende woorden (geluid) in je tijdelijke schepping en als laatste dwarrelende daden (materie) in je tijdelijke schepping. Dwarrelende daden die zonnen, planeten en lichamen manifesteren als spiegels van uw tijdelijke creatieve gedachten, woorden en daden.

Hoe groter je oordeel en hoe meer je hierin volhard des te groter en relatief zwaarder (zwaartekracht) de planeet waarop je leeft en hoe kleiner en relatief compacter en zwaarder het lichaam dat je draagt tijdens deze spelcreatie.

Je begrijpt nu ook waarom baby’s, kinderen en dieren relatief veel lichter en sneller zijn dan volwassenen en dat vogels kunnen vliegen. Vogels vliegen immers niet alleen door het wapperen met hun vleugels en de waterstof die zij in hun bloed produceren voor iedere vlucht maar vooral omdat zij niet in het oordeel zijn waardoor zij letterlijk gedragen worden door De Eenheid ofwel Essentie die in henzelf aanwezig is. En dat is het geheim van vliegen.

Je bent het centrum van je zwaartekracht in het geheel van jou schepping.

Deze eenheid gerichte formules zullen de basis vormen van alle formules, gedrag, geloof, ideeën, woorden, gedachten en daden.

In de praktijk betekenen deze eenheid gerichte formules het volgende:

Als je iets of iemand (ver)oordeelt dan ontstaat er tijd en ruimte tussen Jou en hetgeen je oordeelt.

En nu komt iets heel belangrijks!

Als degene of datgene dat je oordeelt OOK GELOOFT dat het aardse spel der gepolariseerde illusies de enige waarheid is over het (over)leven DAN ZET DIT OORDEEL ZICH VAST in Tijd en Ruimte ofwel Goed en Slecht.

Kortom dan splitst Het ENE zich (tijdelijk) vanuit jou illusie gezichtspunt en (zintuiglijke) beleving zich in TWEE.

Kortom iets wat normaal natuurlijk maar even duurt, zoals het huilen van een kind of blaffen van een hond, en daarna weer in eenheid doorstroomt begint zich NU in vast vorm te manifesteren tussen jou en het geoordeelde.

En hoe meer je dit oordeelt hoe krachtiger deze manifestatie c.q. materialisatie wordt tussen jou illusies en de waarheid ofwel de eenheid.

Wanneer steeds meer mensen zich bij je jou illusies aansluiten hoe sterker de scheiding wordt tussen hun illusies en de waarheid ofwel eenheid.

Dit steeds verder wegdrijven van de eenheid is de enige oorzaak van alle oorlogen, revoluties, natuurrampen, armoede, honger, ziekten etc. op aarde.

Ieder-EEN die het bovenstaande innerlijk vanuit De Essentie in zichzelf begrijpt is weer in staat om zichzelf op een wonderbaarlijke wijze te genezen met de hulp van Alles Wat IS en Altijd Zal Zijn!

Genezen vanuit De Essentie ofwel Eenheid die alles en iedereen met elkaar verbind en nooit verbroken kan worden.

Je begrijpt nu ook wanneer je Natuurlijke Emotionele Boosheid verbiedt ofwel slecht noemt tijdens de opvoeding, onderwijs, bedrijfsleven en in de cultuur, wet, normen en waarden verankert dit resulteert in een gigantisch MONSTER dat zich vroeg of laat moet ONTLADEN omdat het anders krankzinnig wordt.

Wanneer je je Natuurlijke Emotionele Boosheid altijd op een natuurlijke manier mag ontladen is het, net zoals bij een kind, snel voorbij en brengt het geen enkele schade toe aan zijn of haar naasten.

Wanneer je het echter dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar blokkeert en onderdrukt dan gebeuren er rare dingen met levende wezens zoals de mens, het dier, de planten en mineralen werelden.

Dan veranderen mensen door hun onderdrukte boosheid in ware tirannen, dictators, machtswellustelingen en krankzinnigen (het krank ofwel ziek zijn van de zintuigen) hetgeen alleen maar erger wordt wanneer een hele boel kleine tirannen samen een hele grote tiran c.q. beweging creëren die zich vroeg of laat moet ontladen in steeds groter en erger wordende vormen van boosheid en krankzinnigheid zoals woede, haat, moordlust en lijden middels oorlogen, revoluties, natuurrampen, epidemieën, hongersnood ofwel Crisis.

Een Crisis Als Zelfgericht

De rede dat men tegenwoordig in navolging van de Chinezen een Crisis een Kans noemt heeft te maken met de mogelijkheid die iedere crisis biedt om de (extreem) geblokkeerde, onderdrukte en dus onverwerkte emoties te ontladen. Hoe meer JOU SCHEPPING, universum, wereld zich EENZIJDIG RICHT op maar een kant van je schepping, dus alleen maar op de goede, mooie, lieve, bescheiden en aardige kant OF alleen maar de slechte, lelijke, boze, en gemene kant dan ontaard deze eenzijdigheid binnen ruimte en tijd in vaak extreme correcties om het evenwicht in jou persoonlijke tijdelijke schepping te behouden.

Besef dat Extreme Eenzijdige Lieve mensen even krankzinnig zijn als Extreme Eenzijdige Boze mensen omdat zij beide hun Essentie en gehele natuur niet volgen dus doorslaan in het grote oordeel van goed versus kwaad over de wereld en uiteindelijk het gericht over zichzelf.
Oordeel dan ook niets en niemand in de huidige crisissen want het zijn vooral hen die extreem alle macht of onmacht, hebzucht of armoede, oorlog of vrede naar zich toetrekken die het het zwaarst te verduren krijgen op hun persoonlijke weg terug van oordelen, naar vergeven naar HUIS.

We kunnen je verzekeren dat wanneer een mens doordraait omdat hij of zij al te lang zijn of haar natuurlijke boosheid heeft onderdrukt en opgestapeld tot piramidale vulkanische proporties er zich altijd een moment van bevrijding aandient in het hart van iedere duisternis, hoe diep deze ook mag zijn in je persoonlijke en/of collectieve culturele, wettelijke, waarden en normen illusies ofwel tijdelijke waanzin van jou creatie en bestaan.

Op het moment van totale krankzinnigheid en ineenstorting begint De Essentie ofwel Eenheid in Je automatisch weer tot leven te komen. En deze alles overstijgende eenheid en waarheid zorgt ervoor dat alle illusies en over jezelf afgeroepen (extreem) onnatuurlijke, tegenstrijdige, onevenwichtige c.q. culturele onderdrukkingen opeens imploderen.
Met zachte hand en als dit voor jou nodig is met heldere hand in jezelf.

Oorlogen, revoluties, natuurrampen, epidemieën, hongersnood en vele andere crisissen zijn de meest extreme maatregelen die je zelf tegen jezelf neemt om je weer tot inkeer en eenheid te brengen.

Het is dan ook niet voor niets dat na iedere grote ramp de mensen weer heel normaal en natuurlijk tegen elkaar doen en weer als EEN gemeenschap met elkaar verbonden zijn. En dit gaat goed totdat er weer een persoon iets of iemand begint te OORDELEN in woorden, gedachten en daden en een andere persoon dit wederom Gelooft.

De cyclus herhaalt zich iedere keer op dezelfde manier totdat je uit je eigen aardse spel van tijdelijke illusies weer wakker wordt in De Eenheid In Jezelf.

Natuurlijk Emotionele Liefheid en Boosheid

Als natuurlijke emotionele Liefheid en Boosheid altijd toegelaten wordt in het aardse spel verdwijnt deze vanzelf en verbind het zich automatisch weer met De Essentie ofwel Eenheid van al het leven in stilte, evenwicht, vrede en vrijheid.

We Zijn Allemaal EEN Bewustzijn

Het oordeel ofwel de strijd tussen goed en kwaad loopt als een rode draad door alles wat je denkt, zegt en doet op deze aarde. Het is de leidraad in je opvoeding, scholing, organisaties, instituten, systemen, bestuursvormen en maakt de wereld zoals hij nu in en om jou heen is. Wordt het niet eens tijd om jezelf en je kinderen en kleinkinderen weer eens op te voeden vanuit het We Zijn Allemaal EEN Bewustzijn om dat te ervaren hoe Het Ware Leven zich NU al op aarde manifesteert..

We Zijn Allemaal EEN voor, tijdens en na van je tijdelijke scheppingen.

Het Onsterfelijke Geheim Van De Titanen

Wist je dat er al 3 miljard jaar op aarde een dierensoort leeft die alle virussen, bacteriën, schimmels en parasieten heeft verslagen en alle natuurrampen, meteoorinslagen, vloedgolven, oorlogen en revoluties heeft overleeft. Zou je het geheim van dit dier willen weten om ook Supergezond te worden en blijven tot ver in de 70-80 jaar. Lees hier meer over het Geheim van De Titanen Het zal de huidige manier waarop we over fysieke gezondheid denken volledig op zijn kop zetten in de komende jaren.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.