De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Het Verbond

Velen van u hebben voordat ze hier op aarde kwamen een verbond gesloten met de eenheid, broeders en zusters uit andere sferen of met entiteiten uit een van de nog gepolariseerde werelden aan gene zijde om hun geheugenverlies aan de eenheid ofwel ware zijn zoveel mogelijk te beperken.  Deze geheugen versterkende verbindingen (Wie Ben Ik) komen dit jaar tot volwassenheid en grote bloei. Ze worden onbevlekt, hetgeen wil zeggen dat er geen levensenergie- en communicatiestoornissen meer zullen optreden tussen deze wereld, de eenheid en andere werelden. Je zou kunnen zeggen dat de illusie scheidslijn tussen het aardse leven en de dood maar zeg liever het aardse lijden en het leven in en vanuit de eenheid in jezelf wegvalt. Hierdoor kunnen de verbondenen uit alle sferen als EEN gaan handelen en spreken.

Dat dit een grote verandering zal betekenen voor vele mensen op aarde mag duidelijk zijn. Vaak had je wel contact en voelde je de levensenergiepulsen door je (energie) lichaam heen maar het was vaak niet een constante levensstroom waardoor je wel eens in verwarring kon raken of zelfs tot vertwijfeling kon komen. Want ja, laten we eerlijk zijn, je wilt toch een continue stroom van leven en levensenergie voelen gedurende het ervaren van je creatie op aarde.

Omdat vele mensen deze onsterfelijke bewustzijns transformatie op aarde zullen meemaken in 2015 zal dit niet alleen grote gevolgen hebben voor de mens in verbinding als geheel(d) maar ook zijn invloed laten zien in de natuur. Want als u als mens weer tot leven komt en weer gaat beschikken over een oneindige stroom van levensenergie dan wordt dit automatisch gedeeld met de wereld om u heen ofwel het veld waarin u zich beweegt in het dagelijks leven. Dit geldt ook voor het trauma narsicme. Lees meer over een tijdelijk geheugenverlies van het Trauma Narcisme

Om dit proces te vereenvoudigen en verzachten vinden er sinds begin september 2014 dagelijks Zonnen uitbarstingen (CME’s, X-Flares, M-Flares) plaats die op de aarde gericht zijn en verlichten. Vooral in de maanden september en oktober 2014 was dit een uniek fenomeen dat nog nooit in de gekende historie van de mensheid heeft plaatsgevonden. Het was dan ook niet toevallig dat de zomer van 2014 zolang geduurd heeft. Tevens vlogen er op korte afstand kometen langs de aarde, venus en mars (Linear 24 mei en Siding Spring 19 oktober) die veel nieuwe transformerende elementen in ons zonnenstelsel uitgestrooid hebben. Kortom er wordt ook kosmisch al het mogelijke gedaan om u weer te helpen herinneren aan uw ware onsterfelijke menszijn en afkomst tussen en zelfs voorbij de sterren en schepping.  

Het gevolg van al deze extra hulp van buitenaf is niet alleen dat u innerlijk versneld wakker kunt worden maar ook dat u het gedrag van uzelf en de mensen en natuur om u heen ingrijpend ziet veranderen. Deze versnelde gedragsveranderingen komen vaak tot uiting in heftige emotionele ontladingen want niet iedereen heeft al zin om wakker te worden. Heb geduld met deze mensen, oordeel niet, wordt niet boos maar zeg wel heel helder en duidelijk STOP als de situatie uit de hand dreigt te lopen. Als uw onsterfelijke bewustzijn sterker is geworden hoeft u trouwens helemaal geen STOP meer te zeggen omdat uw veld van licht deze emotionele uitbarstingen vanzelf tot rust en bedaren brengt en oplost. Mensen die in 2014 al de volledige innerlijke stilte bereikt hebben zullen dit in hun huwelijk, gezin, familie en werk al ervaren hebben. Besef immers dat de emotionele uitbarstingen van deze mensen voortkomen uit alle onderdrukte dus onverwerkte trauma’s en ellende van dit en vele andere levens die in dit leven opeengestapeld tot uitbarsting kwamen.  

Je onderdrukte trauma aard camoufleren/maskeren met mooie woorden en daden werkt dus niet meer in 2015. Het verraad aan je ware zelf sijpelt immers uit alle poriën ofwel dwars door je levenslang zorgvuldig opgebouwde illusie masker en PR propaganda levensverhaal heen. Een ego illusie masker c.q. pantser dat zal verbrokkelen en uiteenvallen tot er niets meer van over is. Lees meer over een tijdelijk geheugenverlies van het Trauma Narcisme

Weest echter niet bevreesd voor deze emotionele (vulkaan) uitbarstingen en explosies van afwisselend hoogte en dieptepunten zoals onvoorwaardelijke liefde, haat, vergeving, oordeel, compassie, woede, liefde en boosheid etc. Besef dat al deze heftige tegenstrijdige emoties hun basis hebben in de illusie van eenzaamheid, machteloosheid, krachteloosheid, schuldgevoel en vooral de onderliggende laag van VERDRIET. Want het is vooral het onverwerkte, niet uitgesproken, niet uitgeschreeuwde en niet uitgehuilde verdriet dat naast eenzaamheid (het afgescheiden zijn van de eenheid in jezelf) en onwetendheid (ken uzelf) de ware oorzaak is van alle oordelen, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en oorlog op aarde en de natuurrampen en (chronische) ziekten die daaruit volgen. Natuurrampen en ziekten die verdwijnen wanneer we weer beseffen dat we allemaal onsterfelijk zijn waarna de levensenergie weer 100% vrijelijk kan stromen door onze tijdelijke fysieke (illusie) creaties.

Mensen die in 2015 weer gaan leven vanuit de eenheid ofwel onsterfelijke eenheidsbewustzijn en dus doen wat nodig is op aarde zullen merken dat hun Zelfhelend Vermogen zich als natuurlijk gevolg hiervan gaat herstellen. Het resultaat is dat zij weinig last zullen hebben van de grote veranderingen zoals door menselijk ingrijpen gecreëerde crisissen en emotionele rollercoasters die ons de komende jaren te wachten staan. Gewoon omdat zij weer weten wie ze echt zijn, hoe het ware leven in elkaar zit en op welke manier je effectief en efficiënt kan omgaan met zowel je eigen (tegenstrijdige) gedachten, gevoelens en emoties als die van alle andere mensen en natuur om je heen. Het jaar 2015 zal de mens en mensheid versneld laten zien wie ze/we echt zijn en confronteren met alle zaken die nu nog het licht niet kunnen verdragen, verborgen ofwel onderdrukt worden en ons tevens voorbereiden op de grote bewustzijnsverandering naar huis of een nieuw creatief begin.

Het advies is dan ook om zelf het initiatief c.q. verantwoordelijkheid te nemen om schoon schip te maken voordat de storm over u heen komt.

Als hulpmiddel in deze enerverende tijd koopt u allereerst een spiegel.

Een spiegel die u de mogelijkheid geeft om eerst naar uw eigen (innerlijke) spiegelbeeld en onverwerkte trauma’s te kijken voordat u de anderen voor de zoveelste maal de schuld geeft van uw luiheid en onvermogen om 100% de verantwoordelijkheid te nemen voor u eigen creaties in ruimte en tijd. Het wordt de hoogste tijd om in 2015 het verdriet tevoorschijn te laten komen dat naast eenzaamheid en onwetendheid ten grondslag ligt aan deze trauma’s. Lees hier ook over "het Trauma Narcisme"

Dus als u vanaf 1 januari 2015 als onsterfelijk bewust mens door het leven wilt gaan dan is…..

Stap 1. Koop een spiegel en (h)erken uw eigen onverwerkte trauma’s erin.

Voordat u in uw eigen innerlijke spiegelbeeld bent gaan kijken kregen immers de mensen waar u het meest van houdt zoals uw vrouw, man, kinderen, grootouders, familie en vrienden over het algemeen de grootste oordelen en boosheid etc. te verduren. Niet omdat ze ergens de schuld van waren maar gewoon omdat u alle ellende in heden en verleden die u in uzelf nog niet opgelost had, ofwel in een diepe put met beton en zand erover voor vreemde ogen heeft verborgen, iedere keer weer opnieuw mee naar huis nam. Thuis waar het veilig was om je af te reageren omdat het niet netjes is om dit buiten de eigen voordeur te doen. Thuis waar je eigenlijk bij de voordeur een spiegel moet ophangen voordat je met je man, vrouw, kinderen etc. in gesprek gaat.

En mocht dit de eerste tijd met dat spiegelbeeldkijken nog niet helemaal lukken dan is het altijd handig dat er een wijze man of vrouw thuiszit die niet gelijk met deze zinloze en vaak destructieve oorlog van oordelen, beschuldigingen, irritaties, boosheid, woede, haat, verraad en wraak etc. gaat meedoen maar geduldig en soms kordaat optreed om deze medemens weer enigszins in het eenheidsbewustzijn te krijgen om te voorkomen dat dit met harde hand zoals (chronische) ziekten, epidemieën, natuurrampen en oorlogen moet gebeuren.

Bent U deze wijze onsterfelijk bewuste mens c.q. eenheidsbewuste voorbeeld of zal iemand anders in uw gezin of familie aan u het voorbeeld moeten geven.

Ja, dat is een van de grootste uitdagingen en vragen voor 2015 Lees hier meer over een tijdelijk geheugenverlies "het Trauma Narcisme"

DE EED DIE U AFLEGDE VOORDAT U HIER OP AARDE KWAM
EN
UW EIGEN ONSTERFELIJKE GEZONDZIJN VOORSPELLINGEN 2015-2020

Laten we naast het Onsterfelijk uitgangspunt de eed van Hippokrates nemen als leidraad voor UW voorspellingen 2015-2020 en maat van menselijkheid.

Nederlandse vertaling van de eed van Hippocrates:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Artseneed van het KNMG en de VSNU van 2003

Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.

De eed van Hippocrates is een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. De eed is opgesteld in het oud Grieks en is vernoemd naar de arts Hippocrates, die omstreeks 400 v.Chr. zijn leerlingen van het Asklepieion op het eiland Kos deze belofte liet afleggen.

Opvallend bij de vertaling van het oud Grieks naar Nederlands is het woord Leefregel wat in de ruimere context als adviezen inzake de Levensenergie, Levenskunst, Levensweg, Levensloop, Levensfasen, Levensgeluk etc. ofwel Zelfhelend Vermogen gezien mag worden. Leefregels die in het klassieke Griekenland al op jeugdige leeftijd gedoceerd werden als de basis van alle gezondheid en levensgeluk op aarde. Deze Leefregels waren nauw verbonden met het woord Liefde dat door de jaren heen groeide van Eros (lichamelijke liefde), Ludus (speelse liefde), Philia (ware vriendschap), Familia (liefde voor het gezin en familie), Pragma (wijze beschouwelijke liefde op latere leeftijd), Agape (onvoorwaardelijke liefde voor het geheel), Philautea (liefde voor het zelf als een met het geheel) ofwel de 7 Liefdes waarover u bij De Nieuwe Dokters al uitgebreid heeft gehoord en thuis heeft kunnen beoefenen in 2014.

De Grieken namen het menselijke streven naar vervolmaking als het uitgangspunt c.q. basis van zowel gezondheid, geluk en wereldlijke beschouwing. De Onsterfelijke overstijgen echter de Grieks filosofische bandering van vervolmaking omdat je al in de kern volmaakt bent. Je hoeft het je alleen nog maar even te her-inneren en weer te gaan beoefenen.

Wij willen u dan ook voor 2015 vragen om vanuit een Onsterfelijk standpunt c.q. bewustzijn met als aardse leidraad de eed van Hippokrates uw eigen 10 gezondzijn voorspellingen te doen over uw eigen schepping tussen 2015-2020.

    1 ______________________________________________________
    2 ______________________________________________________
    3 ______________________________________________________
    4 ______________________________________________________
    5 ______________________________________________________
    6 ______________________________________________________
    7 ______________________________________________________
    8 ______________________________________________________
    9 ______________________________________________________
    10 _____________________________________________________

Het is daarbij wel handig wanneer u weer weet wat u gecreëerd heeft voordat u uzelf het geheugen aan deze spelcreatie ontnam om uw eigen spel ten volle te ervaren en beleven op deze aarde.

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts